Bơm chân không vmeca GH203

Liên hệ báo giá

Mức chân không tối đa: -90 kPa

Lưu lượng chân không mở: 172 Nl / phút

Tiêu thụ không khí: 64 Nl / phút @ 4 bar