Cảm biến LCS-2M30P-N30NNC-K020V

Liên hệ báo giá

Điện áp cung cấp UB 10…30V, DC

Độ gợn dư 0 … 10 %

Dòng điện hở 10 mA

Độ lệch nhiệt độ, tối đa. (tính bằng % của Sr) 10 %

Độ lặp lại, tối đa. (tính bằng % của Sr) 5 %

Dòng điện hoạt động định mức 200 mA