VACUMM GIPPER CHO TÚI ĐƯỜNG 25-50KG

75.000.000

Vacumm Gipper cho túi đường 25 kg-50 kg

VIDEO DEMO SAN PHAM