Minibooster HC2D2HW

Liên hệ báo giá

Phiên bản HC2D2HW: 4 yếu tố tăng cường khác nhau

Mã PIN: 20 – 207 vạch

PH: tối đa 1.380 bar

PRETURN: Càng thấp càng tốt (áp suất trở lại bình chứa)

POUTLET: PH = (PIN – PRETURN) x hệ số tăng cường

Kết nối xả: Max. 5 thanh

Gắn kết: Ống nội tuyến

Trọng lượng: 8,0 kg.

Phiên bản mô hình:

Một mô hình = không có van đổ

Chứng chỉ vật liệu 3.1 theo yêu cầu