Thiết bị Minibooster dầu

Liên hệ báo giá

Phiên bản HC3 – H – NG10: 15 yếu tố tăng cường khác nhau

Mã PIN: 20–207 vạch

PH: tối đa 500 bar

QUAY LẠI: Càng thấp càng tốt (áp suất trở lại bình chứa)

POUTLET: PH = (PIN – PRETURN) x hệ số tăng cường

Lắp đặt: Hệ thống ống góp xếp chồng NG10 (D05)

Trọng lượng: 3,4 kg.

Phiên bản mô hình:

Một mô hình = không có van đổ

Mô hình B = với van đổ

Mô hình G = được kiểm soát theo tỷ lệ trực tiếp

Chứng chỉ vật liệu 3.1 theo yêu cầu