Giác hút Piab B13-2

Liên hệ báo giá

Hình dạng cốc hút Ống thổi

Thiết kế cốc hút Tròn

Vật liệu CR, HNBR, SIL

Đường kính ngoài, tối thiểu. 13 mm