Núm hút Piab BGX

Liên hệ báo giá

Hình dạng cốc hút đa chuông

Thiết kế cốc hút Tròn

Đặc trưng Vật liệu tiếp xúc với thực phẩm (FDA & EU), có thể phát hiện được

Vật liệu Silicon (SIL)